Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences Přijímáme objednávky Po-Ne - Obchodní podmínky
Jdi na obsah Jdi na menu

Obchodní podmínky

18. 4. 2013

Všeobecná ustanovení

Provozovatel:

STAVEBNINY - Přemysl Tůma s.r.o.
Lišovská 42
37371 Hůry
Ič: 08557713
Dič: CZ08557713

Tel.: 601581881

E-mail: info@nejlevnejsicihly.cz

jsme plátci DPH

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 29243

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel eshopu) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy.

Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka na objednávkovém formuláři.

 

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům (kupujícím) dodávat:

 • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
 • vybavené českými návody k obsluze a záručními listy

 

Objednání zboží, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých údajů v objednávkovém formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Na základě objednávky bude kupujícímu e-mailem ihned odeslána jeho vytvořená objednávka s výzvou k platbě. POZOR!!! vzhledem k neustálým změnám cen všech dodavatelů, vyčkejte prosím na telefonickou aktualizaci ceny zboží a dopravy a informaci o skladové dostupnosti. Po Vašem odsouhlasení a zaplacení bude objednávka aktivní.

Na zboží v akci se již nevztahuje žádná další sleva a cena za zboží je v okamžiku odsouhlasení kupujícím a prodávajícím z obou stran konečná.

V případě potřeby upravit objednávku např. přidat doplnit či odebrat zboží či změnit způsob dopravy apod. lze telefonicky na telefonním čísle uvedeném na objednávce nejdéle do 24. hodin po vytvoření objednávky.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Stornovat objednávku zboží je možné do 2 hodin po jejím odeslání a to e-mailem na adresu: info@nejlevnejsicihly.cz + je nutné zrušit i telefonicky na 601581881 neboť může být zboží již na cestě! Na této adrese je taktéž možné nahlásit jakékoliv chyby v údajích v objednávce.

Cena a placení

Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání a jsou uvedeny včetně DPH. K ceně zboží bude připočítáno poštovné a balné dle Vašeho zvolení v objednávce Eshopu, pokud zadáte dopravu chybně, objednávku Vám opravíme. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

V případě platby převodem je kupní cena považována za zaplacenou v momentě připsání na běžný účet prodávajícího.

Bankovní spojení pro platby v českých korunách:

Česká Spořitelna 2501869192/0800.

Komerční Banka: 2501869192/0100.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.Bude vystavená na základě připsané částky na náš bankovní účet se stejným variabilním symbolem objednávky.

Dodací lhůta

Osobní odběr: Kupující si může zboží po předchozí potvrzené a prodávajícím zarezervované objednávce zboží vyzvednout na adrese zaslané prodávajícím po vytvoření závazné objednávky, jen pokud je u daného produktu napsáno "lze vlastní odběr např. České Budějovice, Brno, Hradec Králové, Ostrava apod.

Prodávající se zavazuje expedovat řádně objednané zboží zpravidla do 2-4 pracovních dnů od data připsání celé částky na účet, nebo dle  předchozí dohody mezi prodávajícím a kupujícím dle cenové nabídky (kamionové závozy, dodávky vytěžovacím systém smluvních dopravců apod.)

V případě dopravy expresní službou na paletě (doprava o váze 25-999kg) dopravce doručí po naložení zboží kupujícímu v rozmezí dvou následujících pracovních dnů. Lze si vyžádat bezplatně tel na dispečera pro upřesnění bližšího času dodání. Lze také obědnat službu doručení na přesný den v rozmezí 8-16hod za příplatek + 15% z ceny přepravného vždy min 150Kč + DPH.

Lze také obědnat službu doručení na přesný den v rozmezí 3 hod za příplatek + 15% + 300Kč z ceny přepravného vždy min 450Kč + DPH. Uveďte tento požadavek jako poslední bod v objednávce "Poznámka pro dodavatele", popřípadě telefonicky předem před zaplacením objednávky.

. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. V případě, že zboží není vyrobeno (a jedná se např. o betonové výrobky a výroba kvůli zrání betonu, vymývání apod. trvá déle než 4. dny) a je nutné zařadit do výroby, prodávající bude kupujícího informovat o předběžném termínu dodání a kupující má právo s termínem souhlasit a nebo objednávku zrušit.

Dopravní podmínky, poštovné

Při objednávce zvolte způsob dopravy.

Prodávající bude kupujícího telefonicky kontaktovat min den předem a dohodnou se na termínu doručení.

Doručovací adresa musí být kompletní, včetně telefonního čísla, na kterém řidič v den doručení kontaktuje adresáta.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad si nechat podepsat od přepravce nedostatky a poškození + okamžitě volat na 601581881.

Faktura je zasílána elektronicky emailem.

Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu s ustanoveními občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě a budete požadovat zpět kupní cenu v plné výši, je třeba dodržet následující podmínky:

 • informovat předem prodávajícího písemně nebo e-mailem a vyčkat na sdělení adresy zpětného doručení.
 • vrácené zboží musí být zpět prodávajícímu odesláno pojištěným balíkem na náklady kupujícího, nebo jinou pojištěnou dopravou na náklady kupujícího . Nesmí se jednat o dobírku, v tomto případě nebude balík převzat
 • zboží nesmí jevit známky použití nebo poškození, musí obsahovat všechny originální visačky a být zabaleno v originálním obalu. Musí být zasláno na adresu prodávajícího včetně faktury
 • nesmí jít o zboží vyrobené pro zákazníka jako atyp na zakázku, přesně na míru dle přání zákazníka.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám budou peníze za vrácené zboží zaslány převodem na Váš účet (uveďte při oznámení prodávajícímu o odstoupení od smlouvy) a to nejpozději do 5ti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Kupující nemůže takto odstoupit od smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.
 • na dodávku zboží, které bylo vyrobeno zákazníkovi na objednávku na přání zákazníka.
 • na dodávku zboží, které bylo vyrobeno zákazníkovi na objednávku na přání zákazníka ATYPICKÁ výroba.

 

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nejkratším možném termínu.

 

Záruka

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu a její délka je 24 měsíců. Prodávající poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávky. Zboží je možné reklamovat pouze písemně doporučeným dopisem.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, číslo nákupního daňového dokladu, název výrobku, reklamované množství, popis závady popř.fotografii a návrh na vyřízení reklamace.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kupující tímto souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícím pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje poskytnuté prodávajícímu v rámci své objednávky a to ode dne udělení souhlasu na dobu neurčitou. Kupující musí vždy udělit svobodný a vědomý souhlas se zpracováním svých osobních údajů včetně elektronických a kontaktních údajů (e-mail, telefon, fax atd.). Udělením se rozumí vyplnění souhlasu či jeho zaškrtnutí či jiné vyjádření (zejména v registračním formuláři).

Souhlas uděluje kupující na dobu neurčitou, přičemž je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu prodávajícího. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a má právo je doplňovat a měnit. V této souvislosti se může na prodávající obrátit telefonicky či elektronickou poštou.

Kupující prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Kupující rovněž souhlasí s pořízením a uchováním zvukové nahrávky komunikace s prodávajícím, stejně tak i elektronické komunikace a souhlasí s případným použitím takto získaných údajů v občanském řízení.

Kupující souhlasí s tím, že jeho osobní údaje může prodávající sdělit třetí straně za účelem zasílání obchodních sdělení a propagačních materiálů.

Prodávající bude údaje získané dle těchto podmínek zpracovávat a využívat pro statistické účely, pro své vnitřní potřeby a dále k marketingovým účelům, tj k zasílání obchodních sdělení anebo propagačních materiálů.

Dané osobní údaje budou poskytnuty do zahraničí jen při zachování zákonných podmínek. V případě porušení zákonných povinností prodávajícího, má kupující právo zejména požadovat na prodávajícím vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.

Registrace Kupující se může u prodávajícího zaregistrovat. Během registrace je vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Kupující je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Kupující nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu prodávajícího informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupněné svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití účtu kupujícího, je prodávající oprávněn účet kupujícího zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

Prodávající je oprávněn okamžitě pozastavit či zrušit registraci kupujícího, pokud se může odůvodněně domnívat, že kupující porušuje tyto obchodní podmínky nebo jiné vzájemné ujednání. Zánikem či zrušením registrace nejsou dotčena ta ustanovení všeobecných podmínek, která vzhledem ke své povaze přetrvávají.

 

Závěrečná ustanovení

Prodávající vyvíjí maximální úsilí ke zkvalitnění svých služeb. Přesto, s ohledem na technické aspekty svých služeb, nemůže poskytnout garanci stoprocentní dostupnosti svých služeb a jejich bezporuchovosti. V případě, že se objeví chyba technického charakteru, může kupující závadu nahlásit a prodávající se bez zbytečného odkladu pokusí závadu odstranit.

Prodávající si vyhrazuje právo omezit přístup k www.nejlevnejsicihly.cz na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému či implementace nových prvků systému.

Prodávající si vyhrazuje právo dle potřeby měnit tyto všeobecné podmínky. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky , jakož i platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Platné od 7. 2. 2023